આજ સખી ! પરીક્ષાઓ આવી….

7

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

આજ સખી ! પરીક્ષાઓ આવી….

Related Posts
1 of 237

આજ સખી ! પરીક્ષાઓ આવી ….
સૌ વિદ્યાર્થીઓના ચહેરા ઉપર ટેન્શનને લાવી !
આજ સખી ! પરીક્ષાઓ આવી ….
લાંબા જવાબ સઘળાં પાક્કા કરવામાં વિદ્યાર્થી બિચારો થાકે !
આખો દિ’ ચોપડીમાં પડ્યા રહેવામાં ભોજનને અડે નહીં જરાકે !
‘પરીક્ષામાં સ્વાસ્થ્યને સંભારો’ એવો મંત્ર દ્યો સમજાવી !
આજ સખી ! પરીક્ષાઓ આવી ….
પેપરમાં શું આવશે ? એવું વિચારી વિદ્યાર્થી પડી જાય માંદો !
કંટાળીને બોલી ઉઠે કે,” પરીક્ષા ન લેવાય તો એમાં શું છે વાંધો ?”
ફળ,ભાજી ખાઈને પરીક્ષાને ‘ટેન્શન-ફ્રી’ દ્યો બનાવી !
આજ સખી ! પરીક્ષાઓ આવી ….

 

Also You like to read
1 of 3

– ધાર્મિક પરમાર ‘ધર્મદ’

Readwhere

Magzter

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More