જવનો ઉપયોગ (Use of Barley)

1,437

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

જવનો ઉપયોગ ખૂબ જ પ્રાચિન કાળથી થતો આવ્યો છે. જવ એ ધાન્ય ઘઉંની જ એક જાત છે. પરંતુ સ્વાદમાં અને દેખાવમાં ઘઉં કરતાં અલગ છે. ગુજરાતીમાં જવ, હિંદી-મરાઠીમાં જવ, સંસ્કૃતમાં યવ, અરબીમાં શઈર અને અંગ્રેજીમાં Barley કહેવાય છે.

Also You like to read
1 of 70
Related Posts
1 of 297

આપણે આહારમાં ‘જવ’નો અધિક ઉપયોગ કરતા નથી, પરંતુ રાજસ્થાન અને ઉત્તરપ્રદેશમાં સામાન્ય લોકોનો તે રોજિંદો આહાર છે. ઘઉં કરતાં જવ આમ તો ઊતરતું ધાન્ય છે, પરંતુ તેમાં એક મહત્ત્વનો ગુણ છે. જવ વધારાનો મેદ-ચરબીનો નાશ કરનાર છે. આ સિવાય પણ જવમાં ઘણા ઔષધીય ગુણો રહેલા છે.

This content is locked

Login To Unlock The Content!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More