મેડિકલનું મન રશિદા વાચનનું વન Part – 2

in the school
26

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

પહેલેથી જ રશિદાએ મહેનતુ અને ઉત્સાહી હતી. એમાં સાથ મળ્યો એના મમ્મીનો…. રાજકોટ લેવેલે એ મોટાપાયે પાર્લર ખડું કરી દીધેલું હતું. બહુ મોટો ધંધો હોવાથી રાશીદાના મમ્મીને જરૂર હતી વિશ્વાસુ અને નવેતર માણસની…. હવે આ તો ઘરનું પાર્લર હતું,,, ઘરના વિકાસમાં જ આખો પરિવાર જોડાઈ જય એમ રશિદા એમાં સમજણી થઇ ત્યારથી જ જોડાઈ ગયી હતી.

Also You like to read
1 of 26
Related Posts
1 of 300

This content is locked

Login To Unlock The Content!

 

મેડિકલનું મન રશિદા વાચનનું વન Read Part – 1
મેડિકલનું મન રશિદા વાચનનું વન Read Part – 3

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More