રાઈ ના ગુણો

95

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

:: રાઈ ના ગુણો ::

Also You like to read
1 of 63
  • રાઈ નો મુખ્ય ગુણ પાચક હોય છે.
  • પેટની અંદરના કૃમિ આના પાણીથી મરી જાય છે.
  • રાઈની પોટલી બનાવીને જ્યાં દુ:ખાતુ હોય ત્યાં શેક કરવામાં આવે તો તુરંત જ રાહત મળે છે.

This content is locked

Login To Unlock The Content!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...

- Advertisement -

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More