વિશ્વ યોગ દિન

29

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

1300 ફૂટની ઉંચાઇ : કાચના પુલ ઉપર યોગા..!

Related Posts
1 of 297

મનની શાંતિ માટે, હજારો યોગ સાધકો, ચીનમાં આવેલ બીજિંગનાં જીંગડોંગ પર્વતીય એરીયામાં ૧૩૦૦ ફૂટ ઉચાં અને ખતરનાક ગ્લાસ પર બનાવવામાં આવેલ મંચ પર સાધના કરતા જોવા મળ્યા હતા.

Also You like to read
1 of 51

This content is locked

Login To Unlock The Content!

This Article published On 22 Issue 25-06-2016 Read At

http://www.readwhere.com/publication/10718/Life-Care/vol/854837

https://www.magzter.com/IN/Life-Care/Life-Care/Health/173394

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More