હૃદયના ધબકારાથી જ પેસમેકર ચાર્જ થઈ શકશે

1,649

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

હૃદયના ધબકારાથી જ પેસમેકર ચાર્જ થઈ શકશે

Also You like to read
1 of 54
Related Posts
1 of 323

પેસમેકરની શોઘ લગભગ 60 વર્ષ પહેલાં થઇ હતી ત્યારથી તે લાખો લોકોને જીવતદાન આપી રહ્યું છે જે તબીબી ક્ષેત્રે અજાયબી સમાન છે હવે 21-મી સદીમાં તેને નવા ફીચર સાથે નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

Pacemaker may be charged with heartbeat

This content is locked

Login To Unlock The Content!

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...

- Advertisement -

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More