એક દિવસના ૧૮૦૦ કેલેરી ખોરાકનો ચાર્ટ

2,108

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

ડાયાબિટીસના દર્દી માટે દિવસમાં ૧૮૦૦ કેલેરી ખોરાકનો ચાર્ટ :

Also You like to read
1 of 70
Related Posts
1 of 298
  • સવારનો નાસ્તો : દુધ/ચા ૧૦૦ એમએલ ખાંડ વગર
  • સવારે ૧૦:૩૦ : ર-રોટલી/૪ ખાખરા/પ૦ ગ્રા.ઊપમા કે પૌઆ, ૧ ગ્લાસ છાશ કે ૧ ફળ
  • બપોરે જમણ : બાજરાનો રોટલો-૧/૩, રોટલી (ઘી વગરની) ૧ વાટકી શાક (ઓછાં તેલવાળુ) ૧ વાટકી દાળ
  • કઠોળ : ૧ વાટકી ભાત (જાડાં) ૧।। વાટકી સલાડ, ૧ ગ્લાસ છાશ

This content is locked

Login To Unlock The Content!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More