- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Disclaimer

અહીં રજૂ કરેલ ઘણા લેખો ઈન્ટરનેટ અને ઘણા સંદર્ભ પુસ્તકોનું સંકલન છે. આ કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને લાગે તો અમને Email Us પર જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને સત્વરે અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. અહિયા મુકેલી માહિતીના ખરાપણાની ચકાસણીની જવાબદારી વાચકની પોતાની રહેશે. વાચકે માહિતીનો ઉપયોગ પોતાની યોગ્ય સમજપૂર્વક જ કરવો. સંકલિત કરવામાં આવેલ કોઈ પણ કન્ટેન્ટ માટે કોઈ એ લીગલ તકરાર કરવી નહિ.

વિવિધ વિભાગમાં આપવામાં આવેલી માહિતી જે તે વ્યક્તિની તાસીર પર આધાર રાખે છે, આથી તાસીરને અનુકુળ હોય તેવી રીતે જ આ માહિતીનો પ્રયોગ કરવો. આયુર્વેદનાં કોઈ પણ જગ્યાએ પ્રકાશિત થતાં કોઈ પણ લખાણોને રોગીએ સીધાં ઉપયોગમાં લેવાં જોઈએ નહીં. પોતાને પરિચિત એવા તજજ્ઞ અને માન્ય વૈદ્યની દેખરેખ નીચે જ ઉપચાર ક્રમ યોજવો જોઈએ.

- Advertisement -

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

%d bloggers like this: