સ્તન કેન્સર સંબંધિત કેટલીક માન્યતાઓ

1,445

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Related Posts
1 of 326

સ્તન કેન્સર સંબંધિત કેટલીક માન્યતાઓ

Also You like to read
1 of 56

• સ્તન કેન્સર થતું અટકાવવું શક્ય છે?
o સ્તન કેન્સરને રોકવાનો કોઈ ઉપાય નથી તે ઉપરાંત તે પણ ખબર પડતી નથી. રોગ શરૂ થતાં જ જો ખબર પડે તો ઝડપથી સારવાર કરી શકાય છે.

• કુટુંબમાં કોઈને ન હોય તો નહીં થાય.
o ઘણા કિસ્સામાં કૌટુંબિક ઈતિહાસ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. પણ જેમના કુટુંબમાં કોઈને આ તકલીફ ન હોય તેમને પણ સ્તન કેન્સર થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

This content is locked

Login To Unlock The Content!

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...

- Advertisement -

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More