પીયુસી કેન્દ્ર ઉપર શાંતિથી લાઈનબંધ કામગીરીમાં સહકાર આપવા અપીલ

પીયુસી કેન્દ્ર ઉપર શાંતિથી લાઈનબંધ કામગીરીમાં સહકાર આપવા અપીલ

ભરૂચ ગુરૂવાર : ભરૂચ જિલ્લાની મોટરીંગ પબ્લીકને જણાવવાનું કે, પી.યુ.સી. કેન્દ્ર ઉપર PUC ONLINE કરવાનું હોય આ કાર્યવાહીમાં ઢીલ થવા સંભવ છે. જેથી તમામ મોટરીંગ પબ્લીકને જે તે પી.યુ.સી. કેન્દ્ર ઉપર શાંતિથી લાઈનબંધ કામગીરી કરાવવા સહકાર આપવા સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી – ભરૂચે એક અખબારી યાદીમાં જણાવેલ છે. 

Puc
316

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

પીયુસી કેન્દ્ર ઉપર શાંતિથી લાઈનબંધ કામગીરીમાં સહકાર આપવા અપીલ

Also You like to read
1 of 135
Related Posts
1 of 323
Puc
Puc

ભરૂચ ગુરૂવાર : ભરૂચ જિલ્લાની મોટરીંગ પબ્લીકને જણાવવાનું કે, પી.યુ.સી. કેન્દ્ર ઉપર PUC ONLINE કરવાનું હોય આ કાર્યવાહીમાં ઢીલ થવા સંભવ છે. જેથી તમામ મોટરીંગ પબ્લીકને જે તે પી.યુ.સી. કેન્દ્ર ઉપર શાંતિથી લાઈનબંધ કામગીરી કરાવવા સહકાર આપવા સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી – ભરૂચે એક અખબારી યાદીમાં જણાવેલ છે.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...

- Advertisement -

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More