મૅરથૉનમાં દોડવાની ઇચ્છા થઈ કે શું?

632

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

વર્ષ ૨૦૧૭ માં રાજકોટમાં મૅરથૉન દોડ યોજાય હતી, ત્યારે હજારો રાજકોટયન્સની સાથે મોટા પ્રમાણમાં વિદેશીઓ અને દેશના બીજા રાજ્યોના રમતવીરો પણ દોડ્યા હતા. આ બધું જોઈને બીજા ઘણા રાજકોટીયન્સને પ્રેરણા મળી કે મારે પણ દોડવું જોઈએ, આવતા વર્ષે વાત. એ વાત તો ખરી પણ દોડવાની શરૂઆત કરતા પહેલા ફીટનેશ અને દોડવાની અમુક ટેકનીક્સ છે તેના વિષે પણ જાણવું જરૂરી છે. તો ચાલો જોઈએ તેના વિષે.

Also You like to read
1 of 55
Related Posts
1 of 237

This content is locked

Login To Unlock The Content!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More