વંધ્યત્વ નોતરી શકે છે… ટી.બી. (વર્લ્ડ ટી.બી.ડે ૨૪ માર્ચ)

સામાન્ય રીતે લોકો ટી.બી. એટલે છાતીનો રોગ છે એમ માની લે છે, આ રોગથી માત્ર છાતીને જ નહી પણ સમગ્ર શરીરના ઘણા અંગોને નુકસાન પહોંચી શકે છે. ટીબી ગ્રસ્ત દરેક ૧૦ સ્ત્રીમાંથી ૨ સ્ત્રીઓ ગર્ભધારણ કરી શકતી નથી. ૪૦ થી ૮૦% કેસોમાં સ્ત્રીઓ જનનાંગોના ટીબીથી પીડાતી જોવા મળે છે.

1,450

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

વંધ્યત્વ નોતરી શકે છે… ટી.બી. (વર્લ્ડ ટી.બી.ડે ૨૪ માર્ચ)

Related Posts
1 of 326

Also You like to read
1 of 55

સામાન્ય રીતે લોકો ટી.બી. એટલે છાતીનો રોગ છે એમ માની લે છે,  આ રોગથી માત્ર છાતીને જ નહી પણ સમગ્ર શરીરના ઘણા અંગોને નુકસાન પહોંચી શકે છે.  ટીબી ગ્રસ્ત દરેક ૧૦ સ્ત્રીમાંથી ૨ સ્ત્રીઓ ગર્ભધારણ કરી શકતી નથી. ૪૦ થી ૮૦%  કેસોમાં સ્ત્રીઓ જનનાંગોના ટીબીથી પીડાતી  જોવા મળે છે.


This content is locked

Login To Unlock The Content!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...

- Advertisement -

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More