હેલ્થ ગ્રાફિક્સ

10,993

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

આંખોનું રાખો ધ્યાન

Also You like to read
1 of 116
Related Posts
1 of 298

કોમ્પ્યુટર અને મોબાઇલમાં એકધારું જોતા રહેવાથી આંખોમાં ડ્રાઈનેસ એટલે કે શુષ્કતાની સમસ્યા થઈ શકે છે, જે દ્રષ્ટી દોષમાં વધારો કરે છે. બચાવ માટે થોડીક સાવચેતી રાખવી ખુબ જ જરૂરી છે.

વર્લ્ડ રેટિનલ વીક ૧૯-૨૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭

This content is locked

Login To Unlock The Content!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More